خشککن Dryer Machine

خشککن کارخانه نظریان

از لحاظ بدنه به سه نوع  1) بدنه روغنی  2)  درب و سبد استیل 3) تمام استیل

و از لحاظ تکنولوژی به دو نوع  1) اتوماتیک  2) اتوماتیک هوشمند

از لحاظ سیستم حرارتی 1) بخاری 2) برقی 3) گازی